Tag, Datum Uhrzeit
Freitag, 1.03.2019
9.30 - 10.30 h
Freitag, 8.03.2019
9.30 - 10.30 h
Freitag, 15.03.2019 9.30 - 10.30 h
Freitag, 22.03.2019 9.30 - 10.30 h
Freitag, 29.03.2019
9.30 - 10.30 h