Tag, Datum Uhrzeit
Freitag, 28.06.2019
9.30 - 10.30 h
Freitag, 5.07.2019
9.30 - 10.30 h
Freitag, 12.07.2019 9.30 - 10.30 h
Freitag, 19.07.2019 9.30 - 10.30 h
Freitag, 26.07.2019
9.30 - 10.30 h